img

Ето какво точно пише в Истанбулската конвенция и какво ни очаква!

/
/
/
680 Views

Oбществен дебат за Истанбулската конвенция, чието заглавие е „Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие“, организира във вторник председателят на парламента Цвета Караянчева.

Между многобройните текстове, които предлагат всеобхватни мерки за защита и превенция от насилие във всичките му форми, съществуват и тези, които въвеждат понятието „социален пол“ („gender“), различен от биологичния пол („sex”), чиито индивиди трябва да бъдат третирани еднакво с индивидите на биологичния пол – мъже / жени, и да имат същите права като тях, в защита от насилие и дискриминация.

От Тарго.бг ви предоставяме цитати от официалния превод на Истанбулската конвенция, качен на сайта на Европейския парламент, които касаят именно това.

Обръщаме внимание на целите на Конвенцията:

– защита от дискриминация, основана на „сексуална ориентация“ и „идентичност, основана на пола“ (чл. 4, т. 3);

– задължително изучаване в училищата ( „на всички образователни равнища“!) на въпроси като „нестереотипни роли на пола“ (чл. 14);

– задължително предоставяне на статут на „бежанец“ „основано на пола“, без право на връщане (чл. 60);

Глава I. Член 3. Подточка В: „„пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете;“

Глава I. Член 4. Точка 3: „Прилагането на разпоредбите на настоящата Конвенция от страните, по-специално мерките за защита на правата на жертвите, трябва да бъде осигурено без всякаква дискриминация, основана на пол, социален пол, раса, цвят на кожата, език, религия, политически или други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, рождение, сексуална ориентация, идентичност, основана на пола, възраст, здравословно състояние, увреждания, семейно положение, статут на мигрант или на бежанец, или друг статут.“

Глава III. Член 14. Точка 1: „Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища.“

Глава III. Член 14. Точка 2: „Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на посочените в параграф 1 принципи в неформалните образователни структури, както и в спортни, културни и развлекателни структури и в медиите.“

Глава VII — Миграция и убежище. Член 60 – Молби за убежище, основани на пола. Точка 2:“Страните осигуряват тълкуване,отчитащо особеностите на пола, на всяко от основанията на Конвенцията, а когато бъде установено, че преследването, от което се опасява лицето, е на едно или повече от тези основания, кандидатите следва да получават статут на бежанец съгласно съответните приложими инструменти.“

Глава VII. Член 60. Точка 3: „Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки за разработване на отчитащи особеностите на пола процедури за приемане и служби за подкрепа на лицата, търсещи убежище, както и на насоки, свързани с пола, и процедури за убежище, отчитащи особеностите на пола, включително определяне на статут на бежанец и заявление за международна закрила.“

Глава VII. Член 61 – Принцип за забрана на връщането: „Страните предприемат необходимите законодателни или други мерки за спазване на принципа за забрана на връщането в съответствие със съществуващите задължения съгласно международното право.“

Английски език – официален превод: eur-lex.europa.eu
Български език – официален превод: eur-lex.europa.eu

Подчертаваме, че тъй като в Българската Конституция не съществува понятието „социален пол“ („gender“), различен от биологичния пол („sex”), то ратифицирането на Конвенцията неминуемо ще доведе до изискването за промяна на Основния закон на България.

Коментирай чрез Фейсбук

Публикувай коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

It is main inner container footer text
Следете ни във Facebook